Rejsevilkår

- og betingelser hos Island ProTravel

Bestilling af rejse

Bestilling af rejse kan foretages via www.islandprotravel.dk pr. e-mail, eller ved telefonisk henvendelse. Personen som bestiller, skal være juridisk myndig. Bestilles en rejse udenfor åbningstid, vil bestillingen blive behandlet snarest og senest førstkommende arbejdsdag, hvor ordrebekræftelse, rejseplan og faktura vil blive fremsendt pr. e-mail. Når du bestiller via vores hjemmeside, skal du være opmærksom på at bestillingen først er gældende, når du modtager ordrebekræftelse samt faktura pr. e-mail. Handlen er først bindende for begge parter når handelsbetingelserne er læst og accepteret af køberen inden bestilling og når ydelsen efterfølgende er betalt.

Oplysninger om rejsende

Det er rejsebestillerens ansvar, at oplyse korrekt navneinformation på den rejsende. Har man en billet og et pas hvor navnet ikke stemmer overens ved afrejse, risikerer man at blive nægtet boarding (dog undtaget æ,ø,å, bindestreger og særlige skrifttegn).

Adresse- og leveringsoplysning

Da Island ProTravel fremsender rejseplan, ordrebekræftelse og faktura udelukkende pr. e-mail, er det yderst vigtigt, at e-mail adressen angives korrekt ved bestillingen. Island ProTravel holder sig uden ansvar for e-mails der ikke bliver leveret pga. modtagerens evt. firewall eller spamfilter samt ændring af e-mail adresse, som Island ProTravel ikke har fået information om.

Bestilling af rejse

Når rejsen er betalt fremsendes rejsebevis pr. e-mail. Dette rejsebevis er din flybillet og voucher og skal medbringes i lufthavnen med gyldigt pas.

Ordrebekræftelse, rejseplan & faktura

Når en rejse er bestilt - uanset om det er via internettet eller på anden vis - fremsendes rejseplan samt faktura pr. e-mail. Reservationen er først endeligt garanteret ved modtagelsen af denne ordrebekræftelse. Det er rejsebestillerens ansvar at konstatere at rejseplanen ved modtagelsen svarer til det bestilte. Ved betaling af faktura bekræfter køber, at den af Island ProTravel fremsendte rejseplan er i overensstemmelse med det ønskede. Teksten på ordrebekræftelse og faktura vil altid indeholde oplysninger om rejsens detaljer, herunder afrejse- og ankomsttider, flynr. m.m., prisen på den bestilte ydelse samt bestillingsmængde eller antal.

Pas, visa, vaccinationer

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder visumoplysningerne på deltagerbeviset kun danske statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til den opgivne rejseplan. Har man planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler være gældende. du bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet.

OBS: Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transit. Passet skal mindst være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen. Alle bureauets oplysninger gælder alene for personer med dansk pas. Det er således kundens pligt at oplyse bureauet, såfremt kunden ikke er dansk statsborger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Udenlandske statsborgere skal konsultere deres ambassade eller konsulat vedr. visum, samt kontakte Seruminstituttets Udlandsvaccination www.ssi.dk, undlades dette påtager Island ProTravel sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende.

Ved rejse til et Schengenland skal passet medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab m.v.

Navne i passet skal være i overensstemmelse med de navne, som personen er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen om visum.

Ved betaling med kreditkort

Island Protravel modtager ikke betaling med kredit- eller dankort på nuværende tidspunkt.

Ændring af rejse

Såfremt det ikke fremgår af din faktura, kan den bestilte rejse ikke ændres. Vi vil dog fra gang til gang bestræbe os på, at imødekomme ønsker og oplyse om ændring er muligt. Ændringer vil som regel medføre et ændringsgebyr.

Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Desværre forekommer der en del pludselige prisstigninger som følge af såkaldte olietillæg, stigende skatter og sikkerhedsafgifter. Disse ekstraomkostninger løber allerede op i flere tusinde kroner på mange oversøiske rejser. I forbindelse med grupperejser opgivet i danske kroner vil prisstigninger finde sted efter følgende principper:

Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger 100 kr. Valutaændringer på mere end +5 % eller – 10 % i forhold til prislistens udgivelsesdag. Eventuelle prisændringer vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris.

Det skal bemærkes, at vi løbende ændrer vores prislister og at en rejse altid vil blive solgt til den aktuelle pris, selvom man eventuelt er i besiddelse af en forældet prisliste. Det kan derfor forekomme, at en rejse er solgt til forskellige priser, fordi vi sjældent lader prisreguleringer slå igennem på rejser, der er bestilt forinden. Generel prisnedsættelse eksempelvis som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter, vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

Eksempel på beregningsmetode ved prisændringer:
Rejsens pris: kr. 10.000
Stigning i lufthavnsskatter/brændstofpriser: kr. 370
Rejsens nye pris i alt: kr. 10.370  

Overstiger reguleringen 10 % af rejsens samlede pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering. Island ProTravel forbeholder sig ret til at tilpasse priserne, hvis omkostningerne til brændstof stiger med over 10% inden for kontraktperioden.

Afbestilling

Såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen, vil følgende regler gøre sig gældende. Vi gør opmærksom på, at der ved enkelte rejser kan være forbundet ekstraordinære omkostninger. Ved afbestilling af rejser indtil 45 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling 45 -15 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 80 % af rejsens pris. Ved afbestilling herefter er hele rejsens pris tabt.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til det pågældende område og at, begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Afbestillingsforsikring - gælder kun før afrejse

Afbestillingsforsikring giver dig ret til, at afbestille rejsen frem til afrejsedato, mod forevisning af lægeerklæring. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med, at du bestiller rejsen og kan ikke bestilles eller afbestilles derefter. Afbestillingsforsikringen giver ret til at afbestille rejsen, hvis du eller din nærmeste familie (ægtefælle, registreret partner, samboende, børn, forældre, svigerforældre eller søskende) eller rejsefælle bliver ramt af sygdom, ulykke eller død. Den samme ret til afbestilling gælder også ved pludselige og alvorlige hændelser som rammer dig eller din rejsefælle, og som medfører at det ikke er rimeligt at kræve, at du kan gennemføre rejsen. Sådanne hændelser kan være brand- eller vandskade på fast ejendom el. lign. Retten til afbestilling forudsætter at du ikke kendte til (og heller ikke burde have kendt til) omstændigheder, som fører til at rejsen ikke kan gennemføres, eller at du ikke er ansvarlig for sådanne omstændigheder. Prisen på afbestillingsforsikring er 6% af rejsens totale pris.

Rejse- og ulykkesforsikring

Du skal medbringe det blå EU-sygesikringskort på din rejse. Der er kommet nye regler i Danmark pr. 1.august 2014 ifbm. dækning ved udenlandsrejser og vi anbefaler, at du læser disse regler inden din rejse. Da det kan beløbe sig til store summer hvis uheldet er ude, anbefales det at have en rejse- og ulykkesforsikring.

Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret på indkvartering, transport, forplejning, herunder service og catering, når det fremgår af aftalen, hvilken dag eller indenfor hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Samt rekreative fritidsaktiviteter herunder underholdnings- eller idrætsbegivenheder, når det fremgår af aftalen hvilken dag eller indenfor hvilken bestemt periode, den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Rejsegarantifonden

Island ProTravel er medlem af Rejsegarantifonden - nr. 2263.
Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder, der har købt en såkaldt pakkerejse, i tilfælde af rejsebureauets konkurs. En pakkerejse er betegnelsen for et rejsearrangement, som indeholder mere end blot en flybillet. Typisk består dette i transport samt indkvartering, dvs. f.eks. fly og hotelophold. For yderligere information henvises til rejsegarantifondens hjemmeside www.rejsegarantifonden.dk

I tilfælde af strejke

Island ProTravel optræder som agent for luftfartselskaberne, og det er alene luftfartsselskabet der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke der påvirker luftfarten, kan rejsebureauet eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartsselskabets anvisninger. Er en strejke varslet – og altså endnu ikke trådt i kraft – er det på den rejsendes egen regning, såfremt man ønsker at ændre eller annullere en reservation.

Forsinkelser m.v.

Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part f.eks. forsinkelse pga. vejrforhold og bagage der ikke når frem. Ved sådanne hændelser skal den rejsende henvende sig til pågældende luftfartsselskab, som er ansvarlig for transporten.

Reklamation

Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dettes stedlige repræsentant så snart den konstateres, således at bureauet kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel.

Nyheder og vejr

  • Island fejrer første sommerdag!

    20. April begynder Harpa; sommermåneden ifølge den gamle islandske kalender, og officielt den første sommerdag ...

    mere...

Islandsrejser

Den Klassiske Rundrejse

Book vores populære Klassiske Rundrejse, direkte fly fra København og Billund! Tre afgange i sommer, 08. juli, 12. august, 09. september.

/n